Prawo do odstąpienia od umowy

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i
korzystającemu ze sklepu internetowego weisberg.com.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa –
prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie 
opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:
Dane firmy Weisberg :
Mariusz Weisberg
Gen. Stanisława Skalskiego 5/62
03-982 Warszawa 
email biuro@weisberg.com.pl
Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który 
rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru / w dniu zawarcia umowy o 
świadczenie usług. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle 
oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. 
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była
konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:
Dane firmy Weisberg :
Mariusz Weisberg
Gen. Stanisława Skalskiego 5/62
03-982 Warszawa 
email biuro@weisberg.com.pl
Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają sklep.
Wyłączenie prawa odstąpienia:
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;